درباره ما

جامعه ما آرام آرام به این نتیجه رسیده است که تخصص راه گشای موضوعات مختلف است .اما تخصص های تک بعدی هم دیگر جوابگوی نیازهای امروز تبلیغات نیست زیرا تبلیغات به متخصصین متعددی در رشته های مختلف نیاز دارد زیرا که در تبلیغات ما از طرفی با انسانها و از طرفی با سیستم اقتصادی و بازار روبه رو هستیم بنابراین لازم است به جز تخصص های اقتصادی و اینترنتی و نرم افزاری از علم روان شناسی و متخصصین  این رشته هم استفاده کرد زیرا که تبلیغات یعنی نو بودن و همگام با نیازهای جامعه حرکت کردن ؛گروه تبلیغات پرشین مفتخر است که همه این تخصص ها را در مجموعه خود دارد تا بتواند با روشهای نوین وعلمی به مشتریان خود خدمات کاربردی ارائه دهد.

گروه تبلیغاتی پرشین